Vragen of extra informatienodig?

Terminologie woonhub

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Aankoopkosten

Alle kosten die u tegenkomt bij het kopen van een woning, zoals: makelaarscourtages en notariskosten, overdrachtsbelasting en BTW. Deze aankoopkosten komen bovenop de overeengekomen koopsom. Aankoopkosten kunt u periodiek afschrijven. Meer informatie over vastgoedbegrippen kunt u terugvinden in onze begrippenlijst.

Aanvangsschuld

De hoogte van de oorspronkelijke lening.

Aflossingsvrij

U betaalt alleen rente. Het betekent wel dat u een lange financiering aangaat, tenzij u aflost door verkoop.

Afschrijving

Administratieve weergave van de aangenomen economische waardevermindering van een vast kapitaalgoed.

Afsluitkosten

Het bedrag dat de bank in rekening brengt voor het afsluiten van uw hypotheek. Dit bedrag kunt u meefinancieren in de hypotheek.

AFSLUITPROVISIE

De courtage die een bank ontvangt bij het afsluiten van een hypotheek.

ASBEST

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Asbest is een natuurlijk product.

BANKGARANTIE

Een garantie van de bank dat de borgsom die u aan de verkoper van uw nieuwe woning moet betalen wordt voldaan. Deze borgsom dient als zekerheid voor de verkoper, ter nakoming van de door uw aangegane koopverplichting. De bijbehorende premie kunt u meefinancieren in uw hypotheek.

BANKGARANTIE OF BORG

Bij de huur van een bedrijfspand wordt dikwijls een bankgarantie of borg gevraagd door de verhuurder. De hoogte van dit bedrag is meestal gebaseerd op 3 maanden huur. Na afloop van het huurcontract en na voldoening van al uw verplichtingen ontvangt u uw borg of bankgarantie terug. Een bankgarantie is niets meer dan een storting van het bedrag op een speciale beschermde rekening bij uw bank.

BELEGGINGSHYPOTHEEK

Een hypotheek die is gekoppeld aan beleggingen op effecten (aandelen en dergelijke).

BELEGGINGSPAND

Gebouw dat dient als beleggingsobject en dat (verhuurd wordt en) als geldbelegging dient.

BEREIDSTELLINGSPROVISIE

Uw hypotheekofferte blijft een beperkte periode geldig. Als u deze termijn wilt verlengen, betaalt u daar (alleen bij rentestijgingen) een vergoeding voor. Deze vergoeding wordt bij het passeren van de hypotheekakte door de notaris verrekend.

BEZICHTIGINGEN

Wanneer u geïnteresseerd bent in een bepaald object, kunt u een bezichtiging aanvragen. Dit is geheel vrijblijvend en doet u vaak met een eigenaar of makelaar. In deze bezichtiging krijgt u een rondleiding door het gebouw en wordt er informatie verstrekt.

BIJGEBOUW

Een bijgebouw is een zelfstandig bouwwerk. Het staat niet in directe verbinding met uw woning maar wordt via een aparte toegangsdeur bereikt. Het kan wel tegen de woning aangebouwd worden.

BKR

BKR informeert aangesloten organisaties (deelnemers) over kredieten en gsm-abonnementen die consumenten hebben afgesloten. Deze informatie helpt deelnemers bij hun afweging of het verantwoord is een krediet te verstrekken. Zo helpt BKR krediet- en betalingsrisico's te beperken en overkreditering en andere problematische schuldsituaties te voorkomen.

BOETERENTE

Een boete die een hypotheekinstelling in rekening kan brengen indien u uw lopende hypotheek wilt oversluiten naar een andere instelling. Dit zal gebeuren als de rente die uw huidige hypotheekinstelling op dit moment in rekening brengt over zijn hypotheken lager is dan het percentage dat u over uw huidige hypotheek betaalt. Op het moment dat u dan zou besluiten uw hypotheek over te sluiten, loopt de hypotheekinstelling dus rente-inkomsten mis. De hypotheekinstelling brengt u dan een boete in rekening als een vergoeding voor deze misgelopen inkomsten.

BORGSTELLING

Het zich voor de schuld van een ander verplichten tot betaling indien die ander zijn betalingsverplichtingen zelf niet nakomt.

BOUWCHECKLIST

Deze is bedoeld om u voldoende inzicht te geven in de processen en besluitvormingsmomenten die zich tijdens het eerste moment vanaf de planvorming tot aan de uiteindelijke realisatie voordoen en die uiteindelijk ervoor kunnen zorgen of uw plannen wel of niet gerealiseerd worden.

BOUWGROND

Grond waarop gebouwd kan worden.

BOUWKUNDIG RAPPORT

Het opstellen van een bouwkundig rapport is aan te bevelen bij aan- of verkoop van uw woning. Het uiteindelijke rapport is tevens geschikt en voldoet aan de eisen die gesteld zijn voor de Nationale Hypotheek Garantie. De bouwkundige keuring wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundige. Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven, voorzien van foto's, wordt full color uitgeprint en in drievoud verzonden.

BOUWRENTE

In de periode tussen de aankoop van het huis en de overdracht bij de notaris, hoeft de koper de vervallen termijnen van de koop-/aanneemsom nog niet te betalen. Hierdoor ontstaat een renteschuld. Deze rente moet bij het passeren van de akte door de koper worden betaalt, tijdens de bouw, na de overdracht bij de notaris.

BOUWTECHNISCHE KEURING

Wanneer u onroerend goed koopt, is het altijd verstandig om een bouwtechnische keuring uit te laten voeren. U komt dan te weten in welke technische staat dit pand verkeert.

BOUWVERGUNNING

Een vergunning om te mogen bouwen of verbouwen.

BRUTOVLOEROPPERVLAKTE

Deze checklist is bedoeld om u voldoende inzicht te geven in de processen en besluitvormingsmomenten die zich tijdens het eerste moment vanaf de planvorming tot aan de uiteindelijk realisatie voordoen en die uiteindelijk ervoor kunnen zorgen of uw plannen wel of niet gerealiseerd worden.

BUITENRUIMTE

Ruimte in de buitenlucht. Dit is vaak belangrijk bij bijvoorbeeld kinderdagverblijven.

CASCOPANDEN

Een cascopand heeft alleen nog de draagmuren en is verder helemaal leeg. Alles is eruit er wordt meestal opnieuw opgebouwd.

COURTAGE

Courtage is de afsluitprovisie die een makelaar ontvangt bij de aan- of verkoop van een object.

DAGRENTE

De op een bepaalde dag geldende rente voor nieuw af te sluiten hypotheken met een bepaalde rentevaste periode of verlenging van bestaande hypotheken. Dus gewoon: de rente van vandaag.

DEKKINGSWAARDE

Onder dekkingswaarde verstaat het Hof de waarde die kan worden toegekend aan het door de belegger tot zekerheid van zijn beleggingen ingebrachte vermogen, zoals in dit geval de aandelenportefeuille.

DUURZAAM

Containerbegrip voor aspecten als lange levensduur, hergebruikte materialen en energiezuinig.

DUURZAAM VASTGOED

Vastgoed dat aspecten in zich heeft van het begrip Duurzaam.

ECONOMISCHE HUURWAARDE

De economische huurwaarde is de huur die het vastgoed bij verhuur zou opbrengen.

ENERGIELABEL

Het energielabel geeft de mate van het benodigde energieverbruik van een object aan.

ERFPACHT

Het zakelijk recht om het genot te hebben van een aan een ander toebehorend stuk grond.

ERFPACHTCANON

De vergoeding die u betaalt voor het recht van erfpacht.

EXECUTIEVEILING

Een veiling die voortkomt uit een beslaglegging. Gerechtsdeurwaarders en Deurwaarders van de Belastingdienst organiseren een executieveiling.

EXECUTIEVERKOOP

De gedwongen verkoop van een object. Meestal door een bank.

FINANCIERINGSKOSTEN

De kosten van het financieren van uw nieuwe huis of van uw nieuwe hypotheek. Onder voorwaarden zijn deze kosten (gedeeltelijk) fiscaal aftrekbaar.

FINANCIERINGSVOORBEHOUD

Een financieringsvoorbehoud kan tot een bepaalde datum worden ingeroepen door de koper. Dit kan meestal tot zo'n drie weken nadat de koopoverkomst door alle partijen is getekend. Mocht gedurende deze tijd blijken dat de koper geen financiering kan krijgen, dan kan hij de koopovereenkomst dus nog ontbinden zonder daarvoor een boete en schadevergoeding te moeten betalen.

HERBOUWWAARDE

De herbouwwaarde is het bedrag dat u nodig heeft om uw vastgoed, als deze totaal verloren zou gaan, weer op te bouwen in dezelfde staat.

HERWAARDERING

Het opnieuw bepalen van een nominale waarde (hertaxatie).

HUISVESTINGSONDERZOEK

Onderzoek naar de huisvesting mogelijkheden in een bepaalde stad of land. Er wordt dan gekeken naar de bereikbaarheid, werkgelegenheid en prijs.

HYPOTHECAIRE LENING

Lening waarbij een onroerende zaak (jouw huis) tot onderpand dient.

HYPOTHEEK

Lening waarbij een onroerende zaak (jouw huis) tot onderpand dient. Gebruikelijker Nederlands voor hypothecaire lening.

HYPOTHEEKAKTEKOSTEN

De kosten die de notaris berekent voor het passeren van de hypotheekakte, inclusief de kosten van inschrijving in het hypotheekregister.

HYPOTHEEKBANK

Een bank met als hoofdactiviteit het uitlenen van geld tegen hypothecair onderpand.

HYPOTHEEKGEVER

Degene die de onroerende zaak (uw huis) als onderpand voor de geldlening aanbiedt (de eigenaar of geldnemer, u dus).

HYPOTHEEKNEMER

Degene die de onroerende zaak (uw huis) als onderpand voor de geldlening aanvaardt (de bank dus).

HYPOTHEEKOFFERTE

Een offerte voor een hypothecaire lening.

INBOEDELVERZEKERING

Een inboedelverzekering is een verzekering tegen schade die u aan de inboedel (of: huisraad) op kan lopen.

KADASTER

De instelling waar het eigendom van onroerende zaken wordt geregistreerd. Ook het hypotheekregister wordt hierin bijgehouden.

KAVEL

Een stuk grond waarop meestal gebouwd kan worden (bouwkavel).

KOOP-/AANNEEMSOM

Het bedrag dat u voor uw nieuwbouwwoning moet betalen aan de bouwer/aannemer.

KOOPAKTE

Een overeenkomst die door de koper en de verkoper van bijvoorbeeld roerende of onroerende zaken wordt getekend. Ook intellectuele eigendommen, overdraagbare rechten en aandelen in een vennootschap met rechtspersoonlijkheid kunnen via een koopakte van eigenaar wisselen.

KOOPOVEREENKOMST

Overeenkomst tussen de verkoper en de koper, waarin de koopprijs en aanvullende voorwaarden en afspraken zijn vastgelegd. Om uw aanspraak op de woning veilig te stellen, kunt u deze koopovereenkomst door de notaris laten registreren in het kadaster. In geval van overlijden of faillissement van de verkoper kan de woning niet in een nalatenschap of schuldverrekening worden opgenomen, en gaat de woning niet aan uw neus voorbij.

KOOPSOMMEN

Meervoud van een koopsom.

KOPEN

Het overgaan van het eigendom door betaling van een tegenprestatie.

KOSTEN KOPER (K.K.)

De kosten die u maakt voor het verkrijgen in eigendom van uw woning, de zogeheten aankoopkosten en de kosten die u betaalt voor het afsluiten van uw hypotheek, de financieringskosten vormen samen de 'kosten koper'.

LEVERINGSAKTE

De leveringsakte is het document waarmee het eigendom overgaat van de verkoper op de koper.

LINEAIRE HYPOTHEEK

Een vorm van een hypothecaire geldlening. Bij een lineaire hypotheek wordt de lening gelijkmatig afgelost, de te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing. De verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom, de totale lasten zijn aan het begin van de looptijd relatief hoog.

LIQUIDATIEWAARDE

Het bedrag dat een object bij publieke verkoop of geforceerde onderhandse verkoop normaal gesproken zal kunnen opbrengen.

LIQUIDITEITSRESERVE

De reserve die nodig of vereist is om de liquiditeit te handhaven.

LUCHTBEHANDELING

Het behandelen van de lucht in gebouwen voor de klimaatbeheersing in deze gebouwen.

MAATSCHAP

Een samenwerkingsverband waarin de maten pro rata (ieder naar zijn/haar aandeel) participeren. Er wordt voor gezamenlijke rekening en risico belegd in (commercieel) onroerend goed met als doel het behalen van exploitatie- en/of verkoopwinst.

MAKELAAR

Tussenpersoon/bemiddelaar bij verkoop of verhuur.

MAKELAARSCOURTAGE/MAKELAARSKOSTEN

Kosten die de makelaar u in rekening brengt voor de begeleiding bij het kopen of verkopen van een huis.

NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE-KOSTEN

De borgtochtprovisie voor de verkrijging van de Nationale Hypotheekgarantie. Dit bedrag kunt u meefinancieren in uw hypotheek.

NHG

Afkorting voor Nationale Hypotheek Garantie.

NIEUWBOUWFINANCIERING

De oplevering van uw nieuwbouwwoning betaalt u in termijnen. U sluit de hypotheek af op het moment van aankoop en het geleende bedrag wordt op een aparte rekening (in depot) gezet. Als u een termijn moet betalen, wordt het bedrag overgeschreven. Zie ook: ‘bouwrente’ en ‘grondrente/renteverlies tijdens de bouw’.

NOTARIS

Een persoon die bevoegd is om authentieke akten op te maken ('te verlijden') in de gevallen waarin de wet aan hem of haar die bevoegdheid toekent en een partij dit van hem verlangt.

NOTARISKOSTEN

De kosten van een notaris voor zijn werkzaamheden.

NVM

De Nederlandse Vereniging van Makelaars.

OBJECT

Ander woord voor gebouw.

ONROERENDE ZAAKBELASTING

De gemeentelijke belasting met als grondslag de waarde van uw onroerende goederen.

ONTBINDENDE VOORWAARDEN

De voorwaarden in een koopovereenkomst, op grond waarvan een overeenkomst kan worden ontbonden.

OPBOD EN AFSLAG

Veiling van onroerende zaken in twee rondes: De afslager/veilingmeester begint met een laag bod of hij vraagt om een startbod, vervolgens wordt er met meestal een vast bedrag opgeboden totdat er niet hoger wordt geboden. Dat bedrag wordt de inzet genoemd. Degene die het hoogst heeft geboden, heeft recht op een premie, de plok, ook wel strijkgeld genoemd. Vervolgens vindt de afslag plaats. De veilingmeester bepaalt nu een aanmerkelijk hogere prijs dan de inzet en laat deze steeds zakken totdat iemand "MIJN" roept, dat is dan de koper.

OPENBARE INSCHRIJVING

Verkoopmethode waarbij vooraf gesloten enveloppen worden ingeleverd met daarin de biedprijs. Tijdens een openbare zitting worden de biedingen bekendgemaakt, aan de hoogste bieder kan het object worden gegund.

OPLEVERING

De oplevering van een gebouw is de aanvaarding door de opdrachtgever dat de werken door de aannemer uitgevoerd werden conform de plannen en het bestek van de architect. Er is onderscheid tussen een voorlopige en een definitieve oplevering.

OPSTARTKOSTEN

Kosten om op te starten, binnen fondsen betekent dit fondskosten minus financieringskosten.

OPTIE

Een recht om tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een afgesproken periode een bepaald goed te kopen of te verkopen.

OVERDRACHTSAKTE

Deze akte maakt de notaris op bij de koop en verkoop van onroerende zaken en die wordt vervolgens ingeschreven bij het kadaster. Ook wel bekend als eigendoms- of leveringsakte.

OVERDRACHTSBELASTING

Belasting die wordt geheven bij verkrijging van bestaande onroerende zaken. Dit is een percentage van de koopsom.

PANDBEHEER

Een derde bedrijf neemt dan het beheer van het object over.

PASSEREN

Wanneer u bij de notaris uw hypotheek- en/of transportakte ondertekent.

PERCEELOPPERVLAKTE

Het perceel is de begane grondoppervlakte van het vastgoed plus tuin en eventuele parkeerplaatsen.

RECHT TOT EERSTE KOOP

Dit geeft het recht het onroerend goed als eerste aan te kopen. Eigenaar is dan verplicht u het onroerend goed als eerste aan te bieden.

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Een rechtsbijstandsverzekering is een overeenkomst met een verzekeringsmaatschappij, waarin die maatschappij onder vele voorwaarden, waaronder een aantal uitsluitingen, de verzekeringnemer bijstaat in het rechtsverkeer.

RESTSCHULD

De restschuld is het deel van een hypotheek dat na verkoop van het met juridisch bezwaarde onderpand (bijvoorbeeld een huis) niet uit de verkoopopbrengst afgelost kan worden.

RESTSCHULD/RESTANTSCHULD

Het bedrag van uw hypotheek dat nog niet is afgelost op de einddatum en dat u nog aan de bank verschuldigd bent.

SLEUTELVERKLARING

Een verklaring dat de sleutel is overgedragen en toestemming om een pand te betreden.

SPAARHYPOTHEEK

Een hypotheekvorm waarmee een eigen woning kan worden gefinancierd. De hypotheek bestaat uit twee delen: een hypothecaire lening en een spaarverzekering.

STICHTINGSKOSTEN

Alle kosten inclusief meerwerk die worden gemaakt voor de aankoop van een nieuwbouwwoning.

TAXATEUR

Persoon die professioneel de waarde van iets inschat.

TAXATIE

De waardebepaling van uw huidige of nieuwe woning door een taxateur.

TAXATIEKOSTEN

De kosten van een taxateur.

TAXATIERAPPORT

De taxateur maakt een taxatierapport op. Het taxatierapport kan u helpen bij de onderhandelingen over de prijs van een object. Daarnaast wordt het veel gebruikt voor de financiering van een pand.

TRANSPORTAKTE

Een transportakte wordt in Nederland voorafgegaan door een koopakte. Deze stond vroeger bekend als de ‘voorlopige koopovereenkomst’, die ondanks zijn naam wel degelijk bindend was.

TRANSPORTKOSTEN

De kosten voor het transporten van het onroerend goed van de ene eigenaar naar de andere.

TURN KEY OPGELEVERD

Kantoorruimte wordt kant-en-klaar opgeleverd. De huurder hoeft alleen nog ‘de sleutel om te draaien’.

VARIABELE RENTE

Het rentetarief kan ieder moment wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden op de geld- en kapitaalmarkten in andere landen.

VASTE RENTE

Leningen, met name hypothecaire leningen, worden vaak voor langere tijd afgesloten, en gedurende die looptijd geldt doorgaans een vaste lening: het tarief blijft dan gelijk.

VBO

Brancheverenging voor makelaars.

VERENIGING VAN EIGENAREN

Als het eigendom van een pand (appartement, gesplitste woning) over meerdere eigenaren is verdeeld, vormen de eigenaren gezamenlijke een vereniging. De oprichting van deze vereniging is wettelijk verplicht.

VERGOEDING OVER GRONDKOSTEN/BOUWTERMIJNEN

Dit is bij nieuwbouw een vergoeding (inclusief omzetbelasting) over de grondkosten en overige op de datum van de koop-/aannemingsovereenkomst verschuldigde termijnen, berekend volgens de methode die in de koop-/aannemingsovereenkomst is vastgesteld.

VERGUNNINGEN

Benodigde toestemming van een overheid.

VERWERVINGSKOSTEN

Het totaal benodigde bedrag om uw huis te kunnen kopen (verwerven). Dus: koopsom en kosten koper.

VIDE

Een open ruimte die over twee of meerdere verdiepingen doorgaat. Een vide ontstaat als een deel van een verdiepingsvloer wordt weggelaten, waardoor uitzicht op een lagere verdieping ontstaat.

VIRTUELE BEZICHTIGING

Een online bezichtiging van een object zonder er te zijn.

VRAAGPRIJS

Dit is de prijs die een eigenaar, verkoper of verhuurder vraagt voor zijn of haar vastgoed.

VRIJ OP NAAM (V.O.N.)

De overdrachtskosten zijn inbegrepen in de koopsom. Bij een nieuwbouwwoning is de BTW inbegrepen. De levering vindt dus plaats zonder aankoopkosten. Zie ook 'Overdrachtskosten'.

VRIJE HOOGTE

De vrije hoogte wordt gedefinieerd als ‘de verticale afstand tussen de bovenkant van een afgewerkte vloer of het maaiveld en de onderkant van het laagste, daarboven gelegen constructiedeel’. In het bouwbesluit staat beschreven welke eis er aan de vrije hoogte wordt gesteld voor de verschillende soorten ruimte.

VRIJE VERKOOPWAARDE

De waarde van uw woning als deze vrij op de markt kan worden verkocht (in tegenstelling tot executiewaarde).

WAARBORGSOM

Een waarborgsom (borg) dient ter zekerheid van de verhuurder ingeval van een huurachterstand of schade aan het verhuurde. Indien na het verlaten van de woning door de huurder schade aan het verhuurde is toegebracht, kan de verhuurder de opknapkosten verrekenen met de borg.

WET WAARDERING ONROERENDE ZAKEN

De waardering van uw huis die de gemeente bepaalt. Deze vindt plaats via een WOZ-taxatie. Op basis van deze taxatie wordt het eigenwoningforfait en de onroerendzaakbelasting berekend.

WOONLASTEN

Het bedrag dat u per jaar extra betaalt voor uw woning. Denk hierbij aan: onroerendezaakbelasting, verontreinigingsheffing, bijdrage Vereniging van Eigenaren, etc.

WOZ

Afkorting van Wet Waardering Onroerende Zaken.

WOZ-BESCHIKKING

Waardebeschikking van een object door de gemeente op basis van de Wet WOZ.

WOZ-WAARDE

De waarde van een object op basis van de Wet WOZ.

Cookie

Heb jij geen problemen met cookies? Druk dan op "Toestaan" om alle cookies toe te laten. Wil je niet dat we informatie over je bezoek verzamelen voor het meten van de prestaties van onze website en voor marketing doeleinden? Druk dan op "Weigeren". Deze keuze kun je op ieder moment aanpassen. Meer informatie over de verschillende cookies kun je vinden in ons Privacyverklaring & Cookiebeleid